Skip to content
More in Budget
Мужийн эрхлэгч хөрөнгө оруулалтыг сайжруулах 3 жилийн төлөвлөгөө (CIP)-ний тухай танилцуулж, 11-р сард бонд гаргахтай холбоотой бүх нийтийн санал асуулга явуулахыг санал болгож байна.

Мужийн эрхлэгч Марк Шварц амлалтынхаа хүрээнд Арлингтонд дэд бүтцийн засвар үйлчилгээг нэмэгдүүлэх, урт хугацааны төлөвлөгөө, хөтөлбөрүүдэд хөрөнгө оруулалт хийж эхлүүлэхэд...

Close